Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CAPRI24.PL

Spis treści:
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
§ 4 ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ
§ 5 REKLAMACJE
§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 7 INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.capri24.pl (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez Jarosława Borowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jarosław Borowski CAPRI (adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Parkowa 8; 72-320 Trzebiatów i adres do korespondencji: : ul. Parkowa 8; 72-320 Trzebiatów wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8571690189, REGON 320202411, adres poczty elektronicznej: kontakt@capri24.pl numer telefonu: (+48) 503-420-245 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora).

§ 2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego – poprzez dodanie towarów do koszyka, dodanie komentarza, czy też złożenie Zamówienia:
a. Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu (poprzez kliknięcie) interesującego nas towaru ze strony internetowej Sklepu internetowego, wprowadzenie zamawianej ilości oraz kliknięcie odpowiedniego pola na stronie – „Dodaj do koszyka”
i. Jeżeli chcemy dodać kolejne towary do koszyka klikamy na stronie internetowej przycisk „Kontynuuj zakupy” oraz powtarzamy ppkt. a).
ii. Stan koszyka możemy sprawdzić klikając przycisk „Koszyk” widoczny na stronie Sklepu internetowego.
b. Złożenie Zamówienia (w tym zawarcie umowy sprzedaży) zostało dokładnie opisane w § 3 niniejszego regulaminu.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
3. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
4. Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zostały omówione w końcowej części regulaminu.

§ 3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Zamówienia na towary są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego, poprzez pocztę mailową (kontakt@capri24.pl) oraz telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 503-420-245.
2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
3. Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe w następujący sposób (poniższe czynności będą także komunikowane Klientowi za pomocą komunikatów w formie wiadomości e-mail oraz informacji dostępnych na stronie):

a. FORMULARZ ZAMÓWIEŃ

i. Złożenie Zamówienia:
1. W celu złożenia Zamówienia należy:
1) wybrać interesujący Klienta produkt ze strony internetowej Sklepu internetowego oraz dodać go do koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniego pola na stronie – zgodnie z § 2 ust. 1 ppkt. a).
2) gdy w koszyku znajduje się już wszystko przechodzimy do kolejnych podstron klikając przycisk „Złóż zamówienie”, bądź zamawianie w polu „Koszyk”.
3) zostajemy przekierowani do podstrony, w której znajdą się wszelkie informacje dotyczące zamówienia, tzn.:
i. przedmiot zamówienia
ii. jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów lub usług,

iii. informacje o sposobach wysyłki oraz płatności
iv. Formularz zamówienia
4) Zamawiając produkty akceptujesz warunki umowy
5) Następnie należy wypełnić formularz zamówienia sprawdzić czy wszystko się zgadza i potwierdzić klikając przycisk „Dokonaj zakupu”
6) Zostajemy przekierowani do podstrony, na której znajduje się ponowne podsumowanie Zamówienia Zamówienie stanowi ofertę i wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi wybór przesyłki.

7) Jeżeli klient w ciągu 3 dni nie wybierze sposobu wysyłki oraz płatności, to usługodawca może odstąpić od umowy:

i. O sposobie płatności i wysyłki należy informować wysyłając wiadomość na mail: kontakt@capri24.pl, bądź telefonicznie na numer: 503-420-245.

§ 4 ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ

1. Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:
a. list polecony ekonomiczny
b. list polecony priorytetowy
c. paczka pocztowa pobraniowa
2. Klient może również zaproponować inny sposób odbioru lub dostawy towaru (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@capri24.pl celem uzgodnienia szczegółów)
3. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
4. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas realizacji zamówienia i czas dostawy przesyłki.
a. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
i. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z § 3 do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów;
ii. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.
b. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Klienta:
5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
6. Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
8. Klient może dokonać płatności w następującej formie:
a. płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem)
b. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
c. przelewem elektronicznym

§ 5 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
b. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę. Zawiadomienia o niezgodności towaru z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@capri24.pl lub też pisemnie na adres: ul Parkowa 8 72-320 Trzebiatów. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul Parkowa 8 72-320 Trzebiatów .

c. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@capri24.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.
d. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
e. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

f. W przypadku towarów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego:
a. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@capri24.pl lub też pisemnie na adres: ul Parkowa 8 72-320 Trzebiatów.

b. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
c. Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
d. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (WZÓR OŚWIADCZENIA). Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

Jarosław Borowski

Capri

Ul Parkowa 8

72-320 Trzebiatów

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
4. Informacja dot. zwrotu świadczeń:
a. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób .
b. Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

Jarosław Borowski

Capri

Ul Parkowa 8

72-320 Trzebiatów

§ 7 INFORMACJE DODATKOWE
1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a. komputer z dostępem do Internetu
b. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 lub Internet Explorer 6.0, Google Chrome lub wersje wyższe
c. Obsługa JAVA, FLASH
d. System operacyjny Windows
e. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
f. dostęp do poczty elektronicznej.
3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.